FANDOM


Parlament Cesarstwa Bizantyjskiego - dwuizbowy parlament. Organ posiadający większość praw

ustawodawczych Cesarstwa Bizantyjskiego.

Założony w 1859 w wyniku postanowienia Konstytucji. Zastąpił on Radę Cesarstwa Bizantyjskiego, którą prawa gwarantowała Wielka Karta Swobód Cesarstwa Bizantyjskiego.

Izba niższa to Izba Deputowanych, a izba wyższa to Senat.

Siedziba parlamentu mieści się przy Wielkim Pałacu, to jest na ulicy Złotej.

Wybory do Parlamentu Edytuj

Wybory do Parlamentu odbywają się co pięć lat. Termin wyborów ogłasza cesarz. Wybory do Izby Deputowanych odbywają się, według poprawki z 2009 do Ustawy o Ordynacji Wyborczej do Parlamentu z 1940 r., w jednomandatowych okręgach wyborczych i są powszechne. Identycznie wygląda to w Senacie. Wybory są tajne i bezpośrednie. Wybory kontrolują Okręgowe Komisje Wyborcze, których skład jest określany dekretem cesarskim.

Izba Deputowanych Edytuj

Izba niższa parlamentu. Składa się on z 500 deputowanych, którzy zrzeszają się w klubach lub kołach. Deputowani mogą zakładać własne koła lub kluby. Pracami Izby kieruje Przewodniczący i jego zastępcy. Przyjęło się, że Przewodniczący jest wybierany przez Izbę, a dwóch wiceprzewodniczących wybiera cesarz z zaprezentowanych przez kluby deputowanych.

Senat Edytuj

Izba wyższa parlamentu. Składa się z 200 senatorów. Podobnie jak deputowani, mogą zakładać kluby i koła senackie. Pracami Senatu kieruje również Przewodniczący i jego zastępcy. System wybierania jest identyczny, jak w Izbie Deputowanych.

Zgromadzenie Prowincji Edytuj

Jest to wspólne posiedzenie obu izb parlamentu, razem z radnymi z prowincji. Są one zwoływane w wyjątkowych okazjach. Ostatnie Zgromadzenie odbyło się w 1957 r., kiedy to obecnie panujący Cesarz Kleofas odczytał przemówienie po koronacji. Zgromadzenie zbiera się w Pałacu Porfirogenetów w dzielnicy Blacherny.